CKB Certificatieregeling Kabel en Buizenlegbedrijven

De Stichting Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (Stichting CKB) is in 1998 opgericht door opdrachtgevers en aannemers in de kabel- en leidingenbranche met het doel de kwaliteit, veiligheid, milieuzorg en arbeidsomstandigheden van de buizen- en kabellegbedrijven middels certificatie van beheerssystemen te bevorderen. De Stichting doet dit door het beheren van de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB), een regeling om de kwaliteit van bedrijven te borgen.

 

Bedrijven die aan de CKB-regeling voldoen, kunnen bij een onafhankelijke Certificerende Instelling een certificaat verkrijgen. Bij goedkeuring ontvangt het bedrijf het CKB-certificaat en wordt het opgenomen in het register van CKB-gecertifceerde bedrijven. Het certificaat is drie jaar geldig. Tussentijds wordt het bedrijf echter nog vele malen gecontroleerd op het voldoen aan alle regels.

Omdat niet alle bedrijven dezelfde werkzaamheden uitvoeren, kan certificatie voor drie scopes worden aangevraagd, te weten "Kabelinfrastructuur", "Buizenlegbedrijven" en "Sleufloze Technieken ". Deze scopes zijn weer onderverdeeld in verschillende processen, variërend van het aansluiten van gasleidingen van staal tot het monteren van koperen kabels voor informatieoverdracht. Meer hierover is te lezen op de webpagina over de regeling.

Organisatie
Meer informatie
Organisatie
De Stichting bestaat uit een Bestuur, een Centraal College van Deskundigen, het Harmonisatie-overleg, de Projectgroep opleidingen en het secretariaat (zie organogram).
Geschiedenis
Meer informatie
Geschiedenis
Midden jaren ’90 hebben de volgende partijen de Stichting CKB opgericht, en de CKB regeling opgesteld.
Werkwijze
Meer informatie
Werkwijze
Om als CKB-erkend bedrijf gecertificeerd te kunnen worden moet men voldoen aan de gestelde eisen. Of u voldoet aan deze eisen wordt beoordeeld door een certificerende instelling.
Opleidingseisen
Meer informatie
Opleidingseisen
Om te kunnen voldoen aan de regeling zijn opleidingseisen gesteld aan technische functionarissen die werkzaam zijn in de werkzaamheden die onder de CKB regeling vallen. De opleidingseisen zijn opgenomen in het overzicht toegelaten opleidingen.